Sınav Yönetmeliği

YÖNETMELİK

Aksaray Üniversitesinden:

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Aksaray Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında öğrencilerin program/ders kayıt işlemlerinde, öğretimin düzenlenmesinde, ders geçme ve sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Üniversitede bir eğitim-öğretim yılında yürütülecek faaliyetlerin planlandığı ve tarihlerinin belirlenerek ilan edildiği planı,

b) AKTS veya ECTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, bir akademik yılın 60 AKTS kredisine, bir yarıyılın 30 AKTS kredisine veya bir akademik yılda 3 yarıyıl eğitim görülmesi halinde bir yarıyılın 20 AKTS kredisine eşit olduğu ilkesiyle, bir dersin başarı ile tamamlanabilmesi için öğrencilerin teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, kütüphane çalışmaları, proje, stajlar, mezuniyet tezi ve benzeri çalışmaların tümünün değerlendirmeye alınarak, ilgili kurullarca belirlenen ve Senatoca kabul edilen ölçü birimini,

c) Birim: Üniversitenin herhangi bir fakültesini, yüksekokulunu veya meslek yüksekokulunu,

ç) Bölüm program anabilim dalı: Üniversitenin herhangi bir fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokul kapsamındaki bir bölüm, program veya anabilim dalını,

d) Eğitim-öğretim planı: Bir bölüm, program veya anabilim dalında okutulan zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü, mezun olunması için öğrencinin yerine getirmesi zorunlu olan diğer faaliyetleri içeren haftalık planı,

e) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokul kurulunu,

f) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokul yönetim kurulunu,

g) Rektör veya Rektörlük: Üniversite Rektörünü veya Rektörlüğünü,

ğ) Senato: Üniversite Senatosunu,

h) Transkript: Öğrencinin aldığı dersleri, bu derslerin kredi miktarlarını, her bir dersten aldığı notlar ile yarıyıl sonu ve ağırlıklı genel not ortalamasını gösteren belgeyi,

ı) Üniversite: Aksaray Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Öğretimle İlgili Esaslar

Öğrenci katkı payı

MADDE 4 – (1) Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretleri, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ödenir.

(2) Belirtilen süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyen ve mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilmeyen öğrenci o yarıyıl için kayıt yaptıramaz. Katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyen öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrencinin, sağlık hizmetleri ve harcamaları Üniversite tarafından karşılanmaz, öğrenci belgesi veya Üniversiteden talep edeceği herhangi bir belge verilmez, askerlikle ilgili işlemlerde askerlik şubesine bilgi verilir.

(3) Bütün derslerinden başarılı olduğu halde zorunlu stajını tamamlamadığı için mezun olamayan öğrenci, her yarıyıl başında katkı payını ödemek zorundadır.

Üniversiteye ilk kayıt

MADDE 5 – (1) Üniversiteye öğrenci olma hakkını kazanan adaydan, ÖSYM tarafından belirlenen ve Üniversite tarafından istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği, kayıt sırasında istenir. Adli sicil belgesi ve askerlikle ilişiğinin bulunup bulunmadığına dair belge istenmez, bunların yerine, öğrenci adayının beyanı esas alınır ve kaydı yapılır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, öğrenci olma hakkını kaybeder.

Öğrenci danışmanlığı

MADDE 6 – (1) Her öğrenciye ilgili bölüm başkanlığı tarafından bir danışman öğretim elemanı görevlendirilir. Danışman öğrenciyi izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin üzerinden ders ekletme sildirme işlemleri akademik takvimde belirlenen sürelerde danışman onayı ile yapılır.

(2) Danışman, danışmanlığını yürüttüğü öğrencilerin işlemlerini zamanında yapmak zorundadır. İlgili birim yöneticileri danışmanlık görevinin düzgün bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri zamanında alır.

Öğretim dili

MADDE 7 – (1) Bilim alanı bir yabancı dil olan eğitim-öğretim programları dışında, eğitim-öğretim diliTürkçe’dir. Ancak ilgili kurulların önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile bazı programlarda tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapılabilir.

Yabancı dil hazırlık programı

MADDE 8 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan eğitim-öğretim programı öğrencileri Üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra yabancı dil yeterlik-düzey belirleme sınavına girerler.

(2) Yeterlik-düzey belirleme sınavını başaranlar ya da ilgili mevzuatta belirtilen şartları sağlayarak yeterli görülenler kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programına başlar. Yeterlik düzeyi belirleme sınavında başarılı olamayanlar ile bu sınava girmeyenler yabancı dil hazırlık programına devam eder. Bu öğrenciler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 9 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde esas itibariyle örgün öğretim yapılır. Ancak ilgili kurulların gerekçeli önerileri, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile ikinci öğretim, uzaktan, yaygın, açık öğretim ve dışarıdan öğretim de yapılabilir.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 10 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Ancak, ilgili kurulların önerisi üzerine, eğitim-öğretim planlarında belirtilmek suretiyle, Senato, bir bölümün eğitim-öğretim programının yıl esasına göre düzenlenmesine veya bir dersin yıl boyu/iki yarıyıl okutulmasına karar verebilir.

(2) Akademik takvimde belirtilen bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl, ders döneminin başlangıcı ile yarıyıl sonunda yapılan final sınavlarının başlaması arasındaki tarih aralığıdır. Bir yarıyıl en az on dört haftadır. Senato gerek gördüğünde bu süreyi uzatabilir.

(3) Senato, güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak yaz okulu açılmasına karar verebilir. Senato, yaz okulu açmaya karar verdiğinde bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan bütünleme sınavlarını geriye dönük bir hak teşkil etmeden tümden kaldırma yetkisine sahiptir. Yaz okulunun açılması ve yürütülmesi ile ilgili esaslar yönerge ile düzenlenir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 11 – (1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın ön lisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayan öğrenciler, hesaplanan katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

(2) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri, birinci fıkrada belirtilen öğrenim sürelerinden sayılır.

Eğitim-öğretim planları

MADDE 12 – (1) Eğitim-öğretim planları, ilgili bölüm/anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokul kurullarının uygun görüşü ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Eğitim-öğretim planlarında yapılacak değişiklikler, her yıl en geç mayıs ayı sonuna kadar Senatoya sunulmak zorundadır.

(2) Eğitim-öğretim planları, beş yıllık lisans programları için 300 AKTS, dört yıllık lisans programları için 240 AKTS, iki yıllık ön lisans programları için 120 AKTS kredilik dersleri ve faaliyetleri kapsar.

(3) Eğitim-öğretim planları haftalık program halinde hazırlanır ve bir akademik yıl 60 AKTS, bir yarıyıl 30 AKTS kredilik ders ve faaliyetleri kapsar.

(4) Eğitim-öğretim planları, teorik dersler ve/veya seminer, staj, atölye, laboratuvar, klinik çalışma, saha uygulaması, okul uygulamaları ve benzeri adlardaki diğer faaliyetleri içerir. Uygulama yapılacak dersler ile hangi uygulamaların ders sayılacağı ilgili kurulların önerileri üzerine, Senato tarafından karara bağlanır.

(5) Staj zorunluluğu olan programlarda stajlar, ilgili bölüm/program/anabilim dalınca kabul edilen kamu veya özel kuruluşlarda yapılabilir. Teorik derslerle bir bütünlük oluşturan, bu derslerin devamı ve tamamlayıcısı niteliğinde kabul edilen uygulamalı ders ve stajlar, ilgili birimin görevlendireceği öğretim elemanlarının gözetim ve denetiminde yapılır.

(6) Öğrencilerin her yarıyıl/yıl alacağı zorunlu ve seçmeli dersler eğitim-öğretim planlarında gösterilir. Mezun olunması için alınması gerekli seçmeli ders sayısı, seçmeli derslerin hangi yarıyıl/yıllarda okutulacağı ve yapılması gerekli diğer faaliyetler eğitim-öğretim planlarında açıkça belirtilir.

(7) Üniversitenin ar-ge ve sanayi-ticari-eğitim işbirliği çerçevesinde protokol imzalayarak yürüteceği eğitim-öğretim faaliyetlerinde uygulayacağı eğitim-öğretim planları için, protokollerin geçerli olduğu süre boyunca AKTS ile uyumlu protokol hükümlerine göre işlemler yürütülür.

Dersler

MADDE 13 – (1) Dersler, zorunlu veya seçmeli, ön şartlı veya şartsız olarak eğitim-öğretim planlarında yer alır.

(2) Derslerin AKTS kredileri belirlenirken, Türkiye yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde her bir düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükü esas alınır. Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin yanı sıra laboratuar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder. Bir AKTS kredisi, yirmi beş-otuz saat arası öğrenci iş yüküne karşılık gelecek şekilde belirlenir. AKTS kredileri tam sayı ile ifade edilir.

(3) Üniversitede verilen dersler;

a) Zorunlu dersler, öğrencinin mezun olabilmesi için, kayıt olup, başarılı olması gereken ve eğitim-öğretim planında yer alan derslerdir.

b) Seçmeli dersler, öğrencinin, mezun olabilmesi için, eğitim-öğretim planında belirtilen sayıda/kredide ve belirli dersler/ders grupları arasından seçerek kayıt olup, başarılı olması gereken derslerdir. Bir seçmeli dersin açılabilmesi için en az kaç öğrencinin seçmesi gerektiğine Senato karar verir.

c) Ön şartlı dersler, alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan ve eğitim-öğretim planında gösterilen derslerden bir veya birkaçının başarılması ve/veya devam şartının yerine getirilmesi gereken derslerdir. Ön şartlı dersler, ilgili kurulların önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenir.

ç) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan birimlerdeki yabancı dil dersleri ile Senatonun tüm Üniversitedeki öğrencilerin almasını zorunlu kılabileceği dersleri ifade eder.

d) Staj dersleri yarıyıl içinde veya yarıyıl tatillerinde yapılabilen derslerdir. Bu derslerin yürütülmesi ile ilgili uygulamalar eğitim-öğretim planlarında belirtilir.

Ders kayıt

MADDE 14 – (1) Yeni kayıt yaptıran öğrenciye kaydolduğu birimin eğitim-öğretim planının birinci ve ikinci yarıyılındaki dersler zorunlu olarak yüklenir. Muafiyeti ilgili birim yönetim kurulunca uygun görülen dersler bu öğrencinin üzerinden silinir.

(2) Önceki yıllardan kayıtlı öğrenci, her yarıyıl başında akademik takvimde gösterilen süre içinde, öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini yatırdıktan sonra ders kaydını yapar. Ders kayıt işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

(3) Katkı payını/öğrenim ücretini belirtilen süre içinde yatırmış, ancak ders kaydını belirtilen tarihte yapamamış öğrenci, akademik takvimde belirtilen ekle-sil günlerinde danışmanı aracılığıyla ders kaydını yaptırabilir.

(4) Ders kaydını üçüncü fıkrada belirtilen sürelerde de yaptırmamış olan öğrenci, o yarıyıl kayıt yaptırmamış sayılır ve derslere devam edemez, sınav haklarından faydalanamaz. Bu durumdaki öğrencilerin ders kayıt işlemlerinin yapılması yönünde birimler yönetim kurulu kararı alamazlar.

(5) Seçmeli derslere kayıt: Üst yarıyıllardan olmamak kaydıyla eğitim-öğretim planında her yarıyıl için belirlenmiş sayıda seçmeli dersleri öğrenci almakla yükümlüdür. Öğrencinin, ilgili yarıyıl için belirlenmiş kredi limitidahilinde fazla sayıda seçmeli dersleri alabilmesinde, bu seçmeli dersleri diğer yarıyıllardaki seçmeli dersler yerine saydırabilmesinde veya birden fazla seçmeli dersi birleştirerek tek bir seçmeli derse saydırabilmesinde ilgili bölüm kurulları yetkilidir. Seçmeli derslerin saydırılabilmesi için eşit veya fazla AKTS kredili olması gözetilir.

Ders alma, ekle-sil ve değiştirme işlemleri

MADDE 15 – (1) Öğrenci öncelikle başarısızlığı nedeniyle tekrarlamak zorunda olduğu derslere, sonra, alt yarıyıllardan almadığı derslere kayıt yaptırmak mecburiyetindedir.

(2) Kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim yılının güz veya bahar yarıyılı sonunda tek ders sınavına girebilecek ve mezun olabilecek durumdaki son sınıf öğrencisi, akademik takvimde belirtilen ekle-sil günleri içinde, danışman onayı ile birimine dilekçe ile başvurarak, devam şartını sağladığı ve tekrarlı olduğu sadece bir dersini o yarıyıl almayabilir.

(3) Lisans programlarında, ilk dört yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortalaması 1,80’in altında olan öğrenci, ağırlıklı genel not ortalamasını 1,80 ve üzerine çıkarmadıkça üst yarıyıllardan ders alamaz.

(4) Öğrencinin bir yarıyılda alabileceği derslerin haftalık toplam AKTS kredi limiti, aşağıda belirtildiği şekilde uygulanır:

a) Ağırlıklı genel not ortalaması 2,00’nin altında olan öğrenci, üst yarıyıllardan olmamak kaydıyla 38 AKTS kredilik ders alabilir.

b) Ağırlıklı genel not ortalaması 2,00-2,99 aralığında olan öğrenci, üst yarıyıllardan olmamak kaydıyla 42 AKTS kredilik ders alabilir.

c) Ağırlıklı genel not ortalaması en az 3,00 olan ve önceki yarıyıllardan kaydolmadığı veya başarısız olduğu bir dersi bulunmayan öğrenci, üst yarıyıl da dahil 45 AKTS kredilik ders alabilir.

ç) Kayıt yaptırdığı yarıyılda mezun olabilmek için gerekli tüm derslerini alarak mezuniyet aşamasında olabilecek veya tek ders sınavı ile mezun olabilecek öğrenci, danışman onayı ile birimine dilekçeyle başvurarak, 45 AKTS kredilik ders alabilir.

d) Yatay geçişle gelen öğrenci, Üniversiteye kayıt yaptırdığı yarıyıl için eğitim-öğretim planında belirlenen derslerin, muaf tutuldukları hariç tümünü alır. Alt yarıyıllardan alması gerekli görülen dersler kredi sınırına bakılmaksızın öğrenciye yüklenir.

e) Dikey geçiş ile Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciye, intibakının yapıldığı ilk iki yarıyıl için, üst yarıyıllardan olmamak şartıyla, bölümünün almasını uygun gördüğü dersler, kredi sınırına bakılmaksızın verilir.

(5) Ön şartı olan derslerden başarısız olunması halinde, buna bağlı olarak alınması gereken dersler, ön şart sağlanmadığı sürece alınamaz.

(6) Ders kayıt günleri bitimine kadar, bir seçmeli derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı, Senato tarafından belirlenen sayıya ulaşmış ise, o seçmeli ders açılmış sayılır, yeterli öğrenci sayısına ulaşmayan seçmeli ders açılmamış sayılır ve akademik takvimde belirtilen ekle-sil günleri başlangıcında kapatılır. Bu durum ilgili bölüm başkanlığı tarafından öğrencilere ekle-sil günleri başlangıcında ilan edilir. Kapatılan bir seçmeli derse kayıt yaptırmış olan öğrenci, ekle-sil günleri içinde, açılması kesinleşmiş diğer seçmeli dersler arasından başka bir seçmeli derse kayıt yaptırabilir. Danışmanlar, açılması kesinleşmiş bir seçmeli dersi, ekle-sil günlerinde, öğrenciye bıraktırma işlemiyle, belirlenen sayının altına düşüremezler, öğrencinin bu yöndeki talebine onay veremezler. İlgili bölüm başkanlığı eğitim-öğretim planında, öğrencinin alması zorunlu olduğu sayıdaki seçmeli ders/dersleri, seçen öğrenci sayısına bakılmaksızın açmak zorundadır.

(7) Seçmeli bir dersi tekrar alma durumuna düşen öğrenci, bu ders yerine başka bir seçmeli dersi alabilir, ancak yeni aldığı ders için devam zorunluluğu ortadan kalkmaz. Öğrenci kayıtlı olduğu bölümün kurulunun onayıyla farklı birimdeki dersler arasından da, eşit veya fazla AKTS kredili seçmeli dersi alabilir.

(8) Öğrenci kayıtlı olduğu bölüm kurulunun onayıyla, kayıt olduğu yarıyılda açılmayan zorunlu bir dersini (üst yarıyıllardan olmamak üzere) AKTS kredi limitleri dahilinde, ders içeriği, AKTS kredisi eşit veya fazla olmak kaydıyla aynı birimin bir başka bölümünden de alabilir.

(9) Dikey geçiş, ek kontenjan ile yerleşen veya muafiyet durumu olan öğrenciler hariç, akademik takvimde belirtilen günlerden sonra, hiçbir şekilde, öğrencilerin üzerine ders yüklenmesi yapılmaz, bu yönde birimler yönetim kurulu kararı alamaz ve işlem yapamaz.

(10) Muafiyet ve intibak durumları hariç olmak üzere, akademik takvimde belirtilen ekle-sil günlerinden sonraögrencinin üzerinden hiçbir sekilde ders silinmesi yapılmaz, bu yönde birimler yönetim kurulu kararı alamaz ve işlem yapamaz.

(11) Öğrenci, süresi içinde usulüne uygun olarak kayıt yaptırmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavına giremez, girse bile notu iptal edilir.

Derslere devam

MADDE 16 – (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Teorik saatlerin %30’undan, uygulama saatlerinin de % 20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin final ve bütünleme sınavına giremez, girse bile notu iptal edilir.

(2) Tekrar alınan derslerin teorik kısmı için önceki yarıyıllarda devam şartı yerine getirilmiş ise, ilgili birim yönetim kurulunca aksi yönde bir karar alınmadıkça, devam şartı aranmaz ancak uygulama kısmı için devam şartı aranır.

(3) Sportif, kültürel veya bilimsel faaliyetler gibi alanlarda ulusal/uluslararası düzeyde Üniversiteyi veya Ülkeyi temsil eden öğrenci için, izinli olduğu süreler devamsızlık süresinden sayılmaz; ancak bu şekildeki izinlerin toplamı bir yarıyılın % 70’inden fazla olamaz. Bunların dışındaki tüm mazeretler veya raporlu olunan süreler, devamsızlık süresinedahil edilir.

Diğer üniversitelerden ders alma

MADDE 17 – (1) Öğrenci, ilgili yönetim kurulundan önceden izin almak şartıyla, özel öğrenci olarak yurt içindeki diğer üniversitelerden eğitim-öğretim planındaki zorunlu dersler için eşdeğer olanları, seçmeli dersler için izin verilen dersleri alabilir ve bu derslerden aldığı notları bir sonraki yarıyılın final sınavları sonuna kadar transkriptineişletir. Bu şekilde alınan eşdeğer dersler eğitim-öğretim planındaki derslerin, seçmeli dersler ise alındığı Üniversitenin ders adı ve koduyla transkriptine işlenir.

(2) Diğer üniversitelerden alınan derslerin notları, ilgili bölüm başkanlığınca bu Yönetmeliğin 20 ncimaddesindeki notlara dönüştürülür.

(3) Öğrencinin özel öğrenci olarak veya değişim programına katılarak aldığı derslerin kredisinin toplamı, kayıtlı olduğu programın toplam kredisinin 1/3’ünden fazla olamaz.

Sınavlar

MADDE 18 – (1) Sınavlar, Senato tarafından aksini belirtir bir karar olmadıkça, yazılı olarak yapılır. Ancak, Senato tarafından onaylanmak ve eğitim-öğretim planında belirtilmek kaydıyla, yarıyıl içinde yapılan çalışmalar, uygulamalar veya ödevler yazılı sınav yerine geçebilir.

(2) Birinci ve ikinci öğretim yürütülen bir bölümde, aynı öğretim elemanı tarafından verilen aynı derslerin sınavları birlikte yapılır. Ancak sınavların birlikte değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine dersin sorumlu öğretim elemanı karar verir.

(3) Sınavlar; ara sınav, mazeret sınavı, final sınavı, bütünleme sınavı, yarıyıl sonu tek ders sınavı ve muafiyet sınavından oluşur.

a) Ara sınav, yarıyıl sonundan önce ilgili birim kurulunun belirlediği tarihlerde yapılan sınavdır. Eğitim-öğretim planında yer alan her ders için her yarıyılda en az bir kez ara sınav yapılır. Aynı yarıyıldaki derslerden en çok ikisinin ara sınavı aynı günde yapılabilir. Ara sınav programı ilgili yarıyıldaki ilk ara sınav tarihinden en az bir hafta öncesine kadar ilgili birim tarafından ilan edilir. Mazeretsiz ara sınava girmeyen öğrenci, o ara sınavdan sıfır notu almış sayılır.

b) Mazeret sınavı, sadece ara sınav yerine kullanılır. Mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrenci, mazeretini belgeleyerek, ara sınavların bitimini takip eden üç iş günü içinde ilgili dekanlık/müdürlüğe yazılı olarak başvurur. Süresi içinde başvurmayan öğrencinin mazereti geçersiz sayılır. İlgili yönetim kurulu, en geç, ara sınavların bitimini takip eden beşinci iş gününde mazeretleri karara bağlar. İlgili yönetim kurulu öğrencinin mazeretini geçerli bulması halinde, öğrencinin mazeretli olduğu günlerdeki tüm ara sınavları için, final sınavlarının başlamasından önce belirlenecek bir tarihte mazeret sınavı yapılır. Mazeret sınavına girmeyen öğrenci o ara sınavdan sıfır notu almış sayılır. Mazeret sınavı için tekrar mazeret beyan edilemez.

c) Final sınavı, ilgili dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Bu sınava sadece dersin devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler girebilir. Ancak, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile belirlenen dersler için, dönem içi uygulamasından başarısız olan öğrenci, o derslerin final sınavına giremez. Final sınavına her ne sebeple olursa olsun girmeyen öğrenci, o dersten sıfır notu almış sayılır. Final sınavının mazereti bütünleme sınavıdır, dolayısıyla ayrıca bir mazeret sınavı yapılmaz.

ç) Bütünleme sınavı, final sınavına girebilme şartlarını taşıyan ve final sınavı sonucuna göre, dersten başarılı olamayan veya final sınavına giremeyen öğrenciler için yapılan sınavdır. Ayrıca final sınavı notunu yükseltmek isteyen öğrenciler de ilgili birime dilekçe ile başvurmak kaydı ile bütünleme sınavına girebilir ancak bu öğrencilerin final sınavı notu geçersiz sayılır ve bütünleme sınavından aldıkları not geçerli olur. Not yükseltmek amacıyla dilekçe vererek bütünleme sınav listelerine dahil olan öğrencilerden, bütünleme sınavlarına girmeyenlerin bütünleme sınav notu sıfır sayılır. Öğrenci bütünleme sınavı için mazeret beyan edemez.

d) Yarıyıl sonu tek ders sınavı, final sınavına girme şartını yerine getirmiş olduğu halde, eğitim-öğretim yarıyılları dışında yapılan zorunlu staj dersleri hariç olmak üzere, mezun olabilmesi için tek dersi kalan öğrenciye yapılan sınavdır. Bu durumdaki öğrenci, dilekçeyle başvurması halinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla akademik takvimde belirtilmiş olan tarihte, yarıyıl sonu tek ders sınavına girer. Bu sınavda ara sınav notu aranmaz, en az (CC) notu almak başarılı olmak için yeterlidir. Başarılı olamayan öğrenci, takip eden yarıyılda katkı payı veya öğrenim ücretini yatırmak zorundadır. Bu durumdaki öğrenci takip eden yarıyılda dilekçe vermek şartıyla aynı dersten yarıyıl sonu tek ders sınavına tekrar girebilir.

e) Muafiyet sınavları, Senato tarafından belirlenen dersler için belirlenen bir tarihte, Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için, birinci yarıyılın en geç ikinci haftasında bir sefere mahsus yapılan sınavlardır. Yeni açılan program/bölümlerde öğrencilerin tümü ek yerleştirme ile gelmiş ise kayıtların sona erdiği tarihten itibaren iki hafta içinde muafiyet sınavları yapılır. Muafiyet sınavlarında başarılı olmak için en az 60 notu almak yeterlidir. Başarısız olan öğrenci dersi ilgili yarıyıllarda almak zorundadır.

(4) Final ve bütünleme sınav programı aynı tarihte, final sınavlarının başlangıcından en geç bir hafta önce ilgili birim tarafından ilan edilir.

(5) Öğrenci sınavlara ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile istenecek başka belgeleri yanında bulundurmak zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin, hak etmediği bir sınava girmesi durumunda aldığı not, ilan edilmiş olsa dahi iptal edilir.

(6) Sınavların düzeni birim yönetimince sağlanır. Sınavlarda kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan, sınava hile karıştıran veya kopya çektiği ilgili öğretim elemanınca sınav evrakının incelenmesi sonucu sonradan anlaşılan öğrenciye, o sınav için sıfır notu verilir ve ilgili öğrenci hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

(7) Yazılı sınav belgeleri en az iki yıl ilgili birimin öğrenci işleri tarafından saklanır.

(8) Gerekli hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ile resmi tatiller hariç, cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.

(9) Sınavların değerlendirmesi 100 tam not üzerinden yapılır.

Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi

MADDE 19 – (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, dersin ham başarı notu esas alınarak bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak hesaplanır. Bağıl değerlendirme yöntemi uygulama esasları Senato tarafından belirlenir.

(2) Bir dersin ham başarı notu, öğrencinin yarıyıl içindeki ara sınav notunun % 40’ı ile final sınavının veya bütünleme sınavının % 60’ının toplanması ile belirlenir ve bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde, açılım ve katsayıları belirtilen harf notlarından birine dönüştürülerek ders başarı notu halini alır.

(3) Bir dersten, devamsızlık nedeni ile final sınavına giremeyen öğrencinin final sınavı notu (DZ) olarak girilir ve ders başarı notu (DZ) olur.

(4) Bir dersin ham başarı notu 35’in altında olması halinde ders başarı notu (FF) olur.

(5) Bir dersin final veya bütünleme sınavından 40’ın altında bir puan alan öğrencinin ara sınav notuna bakılmaksızın ders başarı notu (FF) olur.

(6) Bir yarıyıldaki başarı durumu, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre hesaplanan yarıyıl ağırlıklı not ortalaması ile belirlenir.

Notlar ve katsayılar

MADDE 20 – (1) Ders başarı notlarının katsayıları aşağıda belirtildiği gibi uygulanır:

Notlar                 Katsayılar

AA                         4,00

BA                          3,50

BB                          3,00

CB                          2,50

CC                          2,00

DC                          1,50

DD                         1,00

FD                          0,50

FF                           0,00

DZ: Devamsız.

M: Muaf (Üniversiteye kayıt olan öğrenciye önceden almış oldukları ve denkliği bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca tanınan dersler ile muafiyet sınavı sonucunda başarılı olunan dersler için verilir.)

Ders başarı notlarının değerlendirilmesi

MADDE 21 – (1) Final sınavı sonunda, bir dersin ders başarı notu, (AA), (BA), (BB), (CB) veya (CC) notlarından birisi ise öğrenci o dersi başarmış sayılır.

(2) Final sınavı sonunda bir dersin ders başarı notu (DZ) ise, öğrenci, o dersten devamsızlık nedeni ile başarısız sayılır ve bütünleme sınavına giremez.

(3) Final sınavı sonunda bir dersin ders başarı notu (DD), (FD) veya (FF) olan öğrenci o ders için bütünleme sınavına girer.

(4) Final sınavı sonunda hesaplanan yarıyıl ağırlıklı not ortalaması en az 2,00 olan öğrenci, o yarıyıl, final sınavı sonucuna göre ders başarı notu (DC) olan derslerinden de başarılı sayılır. Bu sonuç, (C) olarak transkripte işlenir. (C) notunun katsayısı (DC) notunun katsayısına eşittir.

(5) Final sınavı sonunda hesaplanan yarıyıl ağırlıklı not ortalaması 2,00’nin altında olan öğrenci, o yarıyıl, ders başarı notu (DC) olan derslerinden bütünleme sınavına girer.

(6) Bütünleme sınavı sonunda, bir dersin ders başarı notu, (AA), (BA), (BB), (CB) veya (CC) notlarından birisi ise öğrenci o dersi başarmış sayılır.

(7) Bütünleme sınavı sonunda, bir dersin ders başarı notu, (DD), (FD) veya (FF) ise öğrenci, o dersten başarısız sayılır.

(8) Bütünleme sınavı sonunda, yarıyıl ağırlıklı not ortalaması en az 2,00 olan öğrenci, o yarıyıl, bütünleme sınavı sonucuna göre ders başarı notu (DC) olan derslerinden de başarılı sayılır. Bu sonuç, (C) olarak transkripte işlenir. (C) notunun katsayısı (DC) notunun katsayısına eşittir.

(9) Bütünleme sınavı sonunda, yarıyıl ağırlıklı not ortalaması 2,00’nin altında olan öğrenci, o yarıyıl, bütünleme sınavı sonucuna göre ders başarı notu (DC) olan derslerinden de başarısız sayılır.

Ağırlıklı not ortalamaları

MADDE 22 – (1) Öğrencinin başarı durumu, yarıyıl sonu ağırlıklı not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalaması ile belirlenir. Hesaplamalarda bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür.

(2) Ağırlıklı not, bir dersin AKTS kredisi ile o dersten alınan ders başarı notunun bu Yönetmeliğin 20 ncimaddesinde belirtilen katsayısının çarpımı ile hesaplanır.

(3) Yarıyıl ağırlıklı not ortalaması, o yarıyıl kayıt olunan derslerin ağırlıklı notlarının toplamının derslerin AKTS kredileri toplamına oranıdır. (M) notu verilen dersler bu hesaba dahil edilmez.

(4) Ağırlıklı genel not ortalaması, öğrencinin bulunduğu yarıyıla kadar kayıt olduğu dersler için geçerli en son ders başarı notuna göre hesaplanmış ağırlıklı notlarının toplamının derslerin AKTS kredileri toplamına oranıdır. (M) notu verilen dersler bu hesaba dahil edilmez.

(5) Öğrencinin tekrar ettiği dersler olması halinde, o derslerden aldığı en son ders başarı notları, ağırlıklı not hesabında geçerli ders başarı notları olarak kullanılır.

Sınav sonuçlarının ilanı, itiraz ve notların kesinleşmesi

MADDE 23 – (1) Ara sınav sonuçları final sınavlarından en geç üç hafta önce ve mazeret sınav sonuçları final sınavlarından en geç bir hafta önce ilan edilir.

(2) Final ve bütünleme sınav sonuçları en geç Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının belirttiği tarihlerde ilan edilir.

(3) Öğrenciler sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren üç iş günü içinde, maddi hata gerekçesi ile ilgili birime yazılı olarak başvurmak suretiyle sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Üç iş günü sürenin bitiminden sonra, gerek öğrencinin itirazı üzerine, gerekse dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından talep edilecek not değişiklikleri, birimler tarafından işleme alınmaz. Süresi içinde yapılan itiraz üzerine ilgili bölüm başkanlığı, bölüm öğretim üyesi veya görevlilerinden oluşacak iki kişiden oluşan bir komisyona iki iş günü içinde inceleme yaptırır. Yapılacak inceleme sonucu maddi hata olduğu tespit edilirse, not düzeltmesi ile ilgili birim yönetim kurulu kararı ivedilikle Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Ders tekrarı

MADDE 24 – (1) Eğitim-öğretim planında belirtilen zorunlu bir dersten başarısız olan öğrenci, (bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasından faydalanan öğrenciler hariç), o dersten, başarılı oluncaya kadar, dersin açıldığı yarıyıllarda tekrar kayıt olmak zorundadır.

Ders muafiyetleri

MADDE 25 – (1) Ders muafiyeti işlemleri ilgili birim yönetim kurulu kararı ile yapılır.

(2) Muaf tutulan derslerin notları bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen notlara dönüştürülmez. Bu notlar öğrencinin transkriptine (M) notu olarak işlenir.

(3) Öğrencinin bir dersten muaf olabilmesi için başarılı olduğu dersin, eğitim-öğretim planındaki bir derse AKTS kredisi ve içerik yönünden denk olması gereklidir. Muaf olunacak dersin AKTS kredisi, eğitim-öğretim planında denk tutulacak dersin AKTS kredisinden az olamaz. Birden fazla başarılı olunmuş dersler birleştirilerek eğitim-öğretim planındaki bir derse AKTS kredi ve içerik yönünden denk olması sağlanabilir. Ortak zorunlu derslerin muafiyeti için AKTS kredi denkliğine bakılmaksızın eğitim-öğretim planındaki ilgili dersin AKTS kredisine denk sayılabilir.

Yatay/dikey geçişler ve daha önce bir yükseköğrenim kurumunda eğitim görmüş olmak

MADDE 26 – (1) Üniversite içinden veya diğer üniversitelerden yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senatonun belirlediği esaslara göre yapılır.

(2) Dikey geçişler, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları veAçıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(3) Yatay veya dikey geçiş ile gelen öğrencinin ders muafiyet işlemleri bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirilerek, öğrencinin hangi yarıyıla intibak yapılacağına ilgili birim yönetim kurulu karar verir. Bu öğrencilerin öğrenim süreleri, kaydolduğu yarıyıldan itibaren hesaplanır.

(4) Daha önce bir yükseköğrenim kurumunda eğitim görmüş ve Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenci, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğrenim kurumlarından aldığı ve başarılı olduğu dersler için bir defaya mahsus olmak üzere muaf olma isteğiyle ilgili birime akademik takvimde belirtilen süreler içinde yazılı olarak başvurabilir. Bu sürede başvurmayan öğrencinin muafiyet talebi dikkate alınmaz. Ek yerleştirme ile gelen öğrenciler için bu süre kayıtların bittiği günü takip eden beş iş günüdür. Bu tür muafiyet için, yatay ve dikey geçişlerle gelenler hariç, derslerin alınmasının üzerinden beş yıldan daha fazla süre geçmemiş olması gerekir. Öğrenci başvurusunda, muaf tutulmak istediği dersleri ve bu dersler yerine kredi sınırları dahilinde almak istediği dersleri de belirtir. Başvurular ilgili birim kurulları tarafından başvuru süresinin bitimini takip eden beş iş günü içinde sonuçlandırılır. Öğrencinin hangi yarıyıla intibakının yapılacağı da dahil alacağı tüm dersleri gösteren ilgili birim kurul kararları öğrenci işleri daire başkanlığına gönderilir.

Yabancı uyruklu öğrenciler ve öğrenci değişim programları

MADDE 27 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kabulü, Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararlarına göre yapılır.

(2) Üniversite ile yurt içindeki veya yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumu arasında yapılan anlaşma uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler bir veya iki yarıyıl anlaşma yapılan üniversitelere gönderilebilir. Bu şekilde giden öğrencilerin ilgili yarıyılları birbirine denk sayılır.

(3) Avrupa Birliği yükseköğretim programları çerçevesinde öğrenci değişimi ile yurtdışındaki üniversitelere öğrenim görmek üzere gönderilen öğrencilerin alacağı dersler bölüm koordinatörü tarafından belirlenir. Öğrencinin bu şekilde aldığı derslerin eğitim-öğretim planındaki dersler ile eşdeğerliği ve not denkliği ilgili birimi tarafından yapılır. Ancak öğrencinin o yarıyılın önceki yarıyıllarına ait alttan dersi/dersleri var ise, ilgili bölüm öğrencinin o dersi/dersleri döndüğünde tekrar almasına karar verebilir.

(4) İkili anlaşmalar çerçevesinde çift diplomaya yönelik ortak program yürüten bölümlerin öğrencilerinin ilgili üniversitelerden aldıkları dersler olduğu gibi not döküm cetveline işlenir. Yurt dışındaki anlaşmalı üniversitelerden Üniversiteye gelen öğrencilere aldıkları dersleri ve başarı durumlarını gösteren bir belge Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından verilir.

(5) Öğrenci değişim programları çerçevesinde katkı paylarının nasıl ödeneceği ikili anlaşmalara göre yürütülür.

(6) AKTS’ye dahil üniversiteler arasında yapılacak geçişler ve alınan derslerin transferi Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esas ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

İlişik kesme

MADDE 28 – (1) Öğrencinin hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması halinde Üniversiteden ilişiği kesilir.

(2) Öğrenci kendi isteği ile kaydını sildirmesi durumunda Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Öğrencinin kayıt sırasında sahte, gerçeğe aykırı veya eksik belge verdiğinin anlaşılması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu durumda olan öğrenci mezun olsa bile aldığı mezuniyet belgeleri iptal edilir ve gerekli hallerde hakkında yasal işlem başlatılır.

Yan dal programları

MADDE 29 – (1) Yan dal programları ilgili birimin önerisi ve Senatonun onayı ile açılır. Yan dal programıyla ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir ve ilgili birimlerin işbirliği ile yürütülür.

Çift ana dal programı

MADDE 30 – (1) Çift ana dal programı ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diplomalar

Diplomalar

MADDE 31 – (1) Meslek yüksekokulu mezunları için önlisans, fakülte ve yüksekokul mezunları için lisans, eğitim fakültesi bünyesinde yürütülmekte olan ortaöğretim alan öğretmenliği lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans programı mezunları için yüksek lisans diploması verilir. Diplomalar her düzey için farklı, ancak Üniversitenin bütün öğretim kurumlarında müşterek olmak üzere düzenlenir.

(2) Önlisans, lisans ve yüksek lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin eğitim-öğretim planında belirtilen ve alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin tümünden başarılı olması, varsa staj yükümlülüğünü yerine getirmiş olması ve mezuniyet not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

(3) Mezuniyet not ortalaması 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler onur listesine geçerek mezun olurlar ve bu durum diplomalarında belirtilir.

(4) Mezuniyet not ortalaması 3,50 veya daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar ve bu durum diplomalarında belirtilir.

(5) Final sınavlarında mezun olanlara final sınavlarının bitimini takip eden ilk iş günü, bütünleme sınavları sonunda mezun olanlara bütünleme sınavlarının bitimini takip eden ilk iş günü, staj sonunda mezun olanlara ise, stajını bitirdiği günü takip eden ilk iş günü mezuniyet tarihi olarak belirlenir.

(6) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomasını alırken iade edilmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilir.

(7) Diploma bir defa verilir. Diplomasını kaybeden kişi başvuru dilekçesi, gazetede yayımlanmış kayıp ilanı, onaylı fotoğraflı nüfus cüzdanı sureti, iki adet vesikalık fotoğraf ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurur. Kayıptan dolayı öğrenciye yeniden diploma düzenlenir ve ikinci nüsha olduğu belirtilir. Diplomasını ikiden fazla kaybedenlere diplomanın kaçıncı defa verildiği belirtilmek kaydıyla ikinci nüsha olarak diploma düzenlenir.

Lisans programlarının ilk iki yılını tamamlayanlar için önlisans diploması verilmesi

MADDE 32 – (1) Bir lisans programına kayıtlı öğrencinin önlisans diploması alabilmesi veya bir meslek yüksekokuluna intibak ettirilmesi; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mazeretler

Mazeretler

MADDE 33 – (1) Öğrencinin mazeretli sayılmasına, haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, ilgili yönetim kurulunca karar verilir. Mazeretin kabulü için haklı ve geçerli nedenlerin, kanıtlayıcı belgelerle beraber, belirtilen süreler içinde ilgili birime öğrenci tarafından bildirilmesi gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.

(2) Haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:

a) Öğrencinin; Üniversite hastaneleri, Aksaray Üniversitesi Mediko-Sosyal Merkezi veya resmi veya özel sağlık kuruluşlarınca verilen raporla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti.

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca, öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi.

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek belge ile belgelenmiş olması şartıyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması.

ç) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuklarının ağır hastalığı ve bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi ve mazeretinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi.

d) Birinci derece yakınları arasından bir ferdin şehit olması.

e) Ekonomik sebeplerle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu resmi belgelerle ispatlaması.

f) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.

g) Öğrencinin eğitim ve öğrenimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkânların ortaya çıkması ve bu süre içerisinde Üniversiteye devam edememe durumunda kalması.

ğ) Uluslararası spor müsabakalarında ili, Üniversiteyi ya da Türkiye’yi temsil etmesi ve mazeretinin ilgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi.

h) Yukarıdaki fıkralarda sayılan haller dışında ilgili birim yönetim kurulunun kabul edeceği ve Üniversite Yönetim Kurulunun onaylayacağı diğer mazeretler.

Mazeretlerle ilgili işlemler

MADDE 34 – (1) Mazereti ilgili yönetim kurulu kararı ile kabul edilen öğrenciler ancak mazeret haklarından faydalanabilir.

(2) Öğrenci, mazeretinin bitiminde katkı payı/öğrenim ücretini ödeyip ders kaydını yaparak öğrenimine devam eder. Ancak; sağlık kurulu raporu ile izin kullananlar aynı usulle öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını belgelemek zorundadırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Özel öğrenciler

MADDE 35 – (1) Üniversitedeki dersleri izlemeye yeterli görülenler, bilgilerini artırmak amacıyla ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla ders alabilirler. Bu kişiler yazıldığı ders için belirlenen bütün kurallara uymak zorundadır. Bu statüdeki kişilere diploma verilmez. Ancak, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından kendilerine durumlarını gösteren bir belge verilir. Dersleri izlemeye yeterli görülenler Rektörlükçe belirlenen katkı payını öderler.

(2) Diğer üniversite öğrencileri, ilgili yönetim kurulu kararıyla, özel öğrenci olarak ders alabilirler. Öğrencinin, özel öğrenci olarak aldığı derslerin kredisinin toplamı, kayıtlı olduğu programın toplam kredisinin 1/3’ünden fazla olamaz. Bu öğrenciler yazıldığı ders için belirlenen bütün kurallara uymak zorundadır. Bu statüdeki öğrencilere diploma verilmez. Ancak, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından kendilerine durumlarını gösteren bir belge verilir.

(3) Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan ilişiği kesilenler özel öğrenci olarak kabul edilmez.

Ağırlıklı not yükseltme

MADDE 36 – (1) Lisans programlarında kayıtlı olan son sınıf öğrencisi, mezuniyet notunu yükseltebilmek amacı ile beşinci ve altıncı yarıyıllara ait daha önce başarmış olduğu en fazla dört dersine, akademik takvimde belirtilen ekle-sil günleri bitimine kadar danışman onayı ile ilgili birimine dilekçeyle başvurmak şartıyla, yedinci ve sekizinci yarıyıllarda, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen kredi limitleri dahilinde tekrar kayıt olabilir. Öğrenci, bu şekilde kaydolduğu derslerin vize sınavları ile final veya bütünleme sınavlarına girmek zorundadır. Bu sınavlar sonunda aldığı ders başarı notları, transkriptine en son ders başarı notları olarak kaydedilir. Öğrenci, bu derslerden herhangi birinde başarısız olduğu takdirde, o dersi başaramamış sayılır ve sonraki yarıyıllarda o derse kayıt yaptırmak zorundadır.

Disiplin işleri

MADDE 37 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 38 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adrese iadeli-taahhütlü olarak yapılır.

(2) Kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdiklerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmemiş bulunan veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin Üniversitede kayıtlı adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri, Senato kararları ve ilgili kurulların kararları uygulanır.

İntibak

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilerin intibak işlemleri Senato kararlarına göre yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 41 – (1) 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aksaray ÜniversitesiÖnlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İstisna

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve bu Yönetmeliğin 41 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılan Aksaray Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin; 12 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları, 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası, 15 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) , (b) , (c) ve (ç) bentleri ile beşinci fıkrası, 20 nci maddesinin birinci fıkrası, 21 inci maddesinin birinci, üçüncü, altıncı, yedinci ve onuncu fıkraları ile 22 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları hükümleri; 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılından önce Üniversiteye kayıt yaptırmış olan öğrenciler için uygulanmaya devam edilir.

Yürürlük

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aksaray Üniversitesi Rektörü yürütür.