Staj Yönergesi

 T.C.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

2015- 2016 DÖNEMİ STAJ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç

Madde 1

Bu yönergenin amacı;

a) Aksaray Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından yapılacak olan staj ile ilgili İlke ve esasları düzenlemektir.

 b) Aksaray Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek, laboratuar ve hizmet alanında edindikleri deneyim ve becerilerini geliştirmek, görev yapacakları işyerlerindeki sorumluluklarını, ilişkilerini organizasyon ve hizmet sürecini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2

Bu yönerge Aksaray Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Staj Komisyonunun uygun göreceği yurtiçi ve yurtdışındaki kurumlarda yapacakları stajlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3

Bu yönerge, üniversitemiz önlisans, lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinin 12 inci maddesinin 2. ve 3. bendi gereği, üniversitemiz meslek yüksek okullarında okuyan öğrencilerin yapmakla yükümlü oldukları zorunlu staj süresince sigorta işlemleri ile ilgili olarak; 5510 sayılı kanuna dayanılarak hazırlanan ve 28.08.2008 tarih ve 26981 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’sosyal sigorta işlemleri yönetmeliği’’ ve 01.06.1967 tarih ve 2610 sayılı resmi gazete’de yayımlanmış ‘’bakanlıklara bağlı ve bakanlıklarla ilgili kurumlarda öğrencilerin yapacakları staj çalışmalarını düzenleme yönetmeliği’’ ile 2547 sayılı kanunun ek-24. maddesine dayanılarak, 4702 sayılı kanun’un 4.maddesi gereği hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4

Bu yönergede geçen;

Üniversite: Aksaray Üniversitesi’ni

Rektör: Aksaray Üniversitesi Rektörü’nü

Rektörlük: Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü’nü

Yüksekokul: Aksaray Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nu

Yüksekokul Kurulu: Aksaray Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul kurulu’nu

Yönetim Kurulu: Aksaray Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul Yönetim kurulu’nu

Yüksekokul Müdürü: Aksaray Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü’nü

Yüksekokul Müdürlüğü: Aksaray Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nü

Staj Komisyonu: Aksaray Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bir başkan ve iki üyeden oluşan komisyonu

 Staj Komisyonu Başkanı: Aksaray Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Yönetim kurulunca belirlenen öğretim elemanını,

Kurum:Tıp Fakültesi Hastanelerini , Sağlık Bakanlığına Bağlı Eğitim Araştırma Hastanelerini ,Hıfzısıhha Laboratuarlarını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı huzurevlerini ,Yaşlı Bakım evlerini

Kurum amiri: Kurumunda staj yürütücüsü olarak görevlendirdiği kişiye, staj dosyasını (staj yürütücüsü tarafından doldurulacak) teslim eden, Yüksekokul ile iletişimi sağlayan gerektiğinde öğrencileri denetleyen ve eğitime katkıda bulunan amiri,

Staj Yürütücüsü: Staj yapılan kurumdaki kurum amirince belirlenen staj yürütücüsü, stajın yönergeye uygun olarak yürütülmesini ve stajyer öğrenciler ile Komisyon Başkanı  arasında eşgüdümü sağlayan staj yürütücüsünü

Staj Dosyası:Staj Komisyonu tarafından hazırlanan dosyayı

Öğrenci: Aksaray Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerini

Staj Sekreteri: Stajla ilgili işleri yürüten öğrenci işleri görevlisini tanımlar.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

GÖREVLER

Madde 5

a) Yüksekokul Müdürünün Görevleri:

1- Staj eğitiminin eksiksiz yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.

2- Staj eğitiminin yapılacağı kurumun üst düzey amirine müracaat ederek gerekli izni temin eder. Resmi yazışmaları yürütür.

3- Staj yerlerinde staj uygulamaları (gerekli durumlarda) denetlemelerini yapar.

b) Staj Komisyon Başkanının Görevleri:

1- Staj yapılacak kurumlara gönderilecek olan belgelerin yazılmasını, basılmasını ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara gönderilmesini sağlar.

2- Stajın yürütülmesi esnasında öğrencilerin devam durumlarını ve davranışlarını kontrol eder.

3- Stajın yürütülmesi esnasında ortaya çıkan problemleri inceler, çözümüne yardımcı olur ve gerektiğinde Bölüm Başkanına ve/veya Yüksekokul Müdürüne iletir.

4- Öğrencilerin staj yerlerinde yapmış olduğu çalışmalara ait belgeleri toplar, bunlar staj sonunda komisyonda değerlendirilir.

d) Staj Yürütücüsü ve Görevleri:

1- Staj esnasında öğrencilerin devam durumları ve davranışlarını denetler.

2- Staj eğitiminin verimli olması için gerekli önlemleri alır.

3- Stajla ilgili olarak staj yeri ve komisyon başkanı arasındaki haberleşmeyi sağlar.

4- Staj raporlarını veya staj değerlendirme formlarını öğrencinin çalışmasına uygun olarak 100 puan üzerinden değerlendirip komisyon başkanına iletir.

     e)Staj komisyonunun görevleri

         1- Staj çalışmalarını programın öğretim elemanları ile işbirliği içinde planlamak, koordine etmek, uygulamak

          2- Staj komisyonu üyeleri ile işbirliği içinde program öğrencilerini staj konusunda bilgilendirmek ve yönlendirmek,

        3- Öğrencilerin staj yapacakları yerlerinin uygunluğunu belirlemek

       4-Staj bitiminde öğrencilerin staj dosyalarını değerlendirmek üzere  staj komisyonunu toplamak ve dosyaları değerlendirip, sonuçları  Müdüre  bildirmektir.

 f)Stajyer öğrencilerin görev ve sorumlulukları

   1-  Stajyer öğrenciler; Staj yaptıkları süre içerisinde staj yerinde uygulanmakta olan çalışma ve disiplin düzenine uymakla yükümlüdürler.

2-Öğrenciler aylık çalışma puantaj cetvelini staja başlama tarihinden itibaren doldurtarak her ayın son iş günü staj yaptığı kuruma onaylattıktan sonra üç (3) gün içerisinde Yüksekokula göndermekle yükümlüdürler.

3-Aynı ay içerisinde stajları bitmeyen öğrenciler ertesi ay staj yaptıkları gün kadar aylık puantaj cetvelini onaylatarak bir sonraki ayın ilk on (10) günü içerisinde yüksekokula göndermekle yükümlüdürler.

4-Resmi tatiller staj işgünü olarak kabul edilmez. Öğrenci kalan gün kadar stajını, staj bitimini takip eden haftada tamamlamak zorundadır.

5- Stajyer öğrenciler kurumlarca belirlenen kılık kıyafet kurallarına uymak zorundadırlar.

6-Staj yerlerinde yapılacak işleri zamanında ve istenen şekilde eksiksiz olarak yaparlar.

7-Stajda, kurum personeli ile ilişkilerinde ölçülü ve dikkatli davranırlar. Staj yerlerindeki her türlü araç ve gerecin dikkatli kullanılmasına azami özen gösterirler. Aksine hareket edenler meydana gelecek zararı öderler.

8-Staj yerlerinden izinsiz olarak ayrılamazlar. Staja gelmezlik yapamazlar. Çok zorunlu durumlarda uygun görülürse staj yürütücüsünden kısa süreler için izin alabilirler.

9-Staj yerlerini değiştiremezler ve stajı terk edemezler. Ancak gerekli durumlarda staj komisyon başkanı ve staj yürütücüsünün görüş ve izni alınarak staj yeri değiştirilebilir.

10-Staj yerlerinde yapmış oldukları çalışmalarına ilişkin günlük notlar tutarlar. Bu notları mesai bitiminde staj yürütücüsüne görevlendirdiği kişiye her gün imzalatırlar.

11-Çeşitli nedenlerle stajını eksik yapanlar kendileri için hazırlanan telafi programına uygun olarak stajlarının eksik kısımlarını tamamlarlar. Staj bitiminden itibaren 1 ay içerisinde staj komisyon başkanına teslim ederler.12-Staj esnasında ya da bitiminde varsa staja ilişkin önerilerini staj komisyon başkanına iletirler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

STAJ YAPABİLME ŞARTLARI VE STAJLA İLGİLİ DÜZENLEMELER

Staj Yapabilme Şartları:

Madde 6

Tıbbi Laboratuar Programı: Öğrenciler stajlarını  yapabilmek için Genel ve Tıbbi Mikrobiyoloji, Laboratuar Aletleri Kullanımı ve Bakımı, Tıbbi Parazitoloji, Hematoloji, Klinik Mikrobiyoloji derslerinden en az üçünden başarılı olmak zorundadır. 

Tıbbi Dokümantasyon Programı: Öğrenciler staj yapabilmek için Tıbbi Dokümantasyon I, Tıbbi Dokümantasyon II, Halkla İlişkiler, Bioistatistik I ve Bioistatistik II derslerinden en az üçünden başarılı olmak zorundadır.

          Yaşlı Bakımı Programı: Öğrenciler staj yapabilmek için Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları I ve II dersinin  devam zorunluluğunu yerine getirmiş ve Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları I, II, Fizyoloji ,Beslenme derslerinden en az üçünden başarılı olmak zorundadır.

Staj Yerleri

Madde 7

      Tıbbi Laboratuar Programı: Öğrencileri stajlarını Tıp Fakültesi Hastaneleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Hıfzıssıhha Laboratuarlarında, Kurum ve Kuruluşların; Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Hematoloji Laboratuarları bulunan en az 100 yataklı tedavi kurumlarında yaparlar. Öğrenciler stajlarını Kurum amirinin veya görevlendireceği staj yürütücüsünün gözetiminde yukarıda sayılan laboratuarlarda dönüşümlü olarak yaparlar.

Tıbbi Dokümantasyon Programı: Öğrenciler stajlarını Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile en az 100 yataklı tedavi kurumlarında ve öğrenciler her birimde 5'er gün süre olmak üzere 3 ayrı birimde rotasyon şeklinde yaparlar. (Hasta Kabul, Arşiv ve Dosya, Evrak, Rapor, İstatistik Birimleri, Hastane Klinikleri gibi).

Yaşlı Bakımı Programı: Öğrenciler stajlarını staj komisyonunca uygun görülen mesleki standartlara uygun

a) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı en az 50 yatak kapasiteli ve/veya rehabilitasyon ünitesinin Huzurevleri, Yaşlı Bakım Merkezleri

b) Kontenjan yetersizliği nedeniyle staj yeri bulamayan öğrenciler Staj komisyonunun uygun göreceği kurumlarda staj yapabilirler.

 Stajın Süresi

Madde 8

Tıbbi Laboratuar Programı: Öğrenciler stajını Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirlediği tarihlerde 20 iş günü olarak yaparlar.

 Tıbbi Dokümantasyon Programı: Öğrenciler stajını Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirlediği tarihlerde 15 iş günü olarak yaparlar.

Yaşlı Bakımı Programı: Öğrenciler stajını Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirlediği tarihlerde 15 iş günü olarak yaparlar.

          Öğrenciler, bahar dönemi final sınav notlarının açıklanmasını takiben Güz Dönemi kayıt süresinin başlamasından 1 hafta öncesine kadar stajlarını yapılabilecektir.

Mezun durumunda olup alttan dersi kalmayan öğrenciler ara tatilinde de stajını yapabilirler .

Staj Yapacak Öğrencilere Sağlanacak İmkanlar

Madde 9

Stajyer kabul edecek kurumlar kendi personeline sağladığı olanaklardan stajyerlerinde yararlanmasını sağlar. Stajyer kabul edecek kurum stajyerlerin konaklama ve beslenme gereksinimlerinin karşılanması ve kuruluşun sosyal olanaklarından yararlanması hususunda azami çabayı sarf eder

Yurtdışında Staj

Madde 10

    Yüksekokul öğrencileri yapmak zorunda oldukları staj eğitim ve uygulama çalışmalarını normal öğretim programlarını aksatmayacak şekilde yurtdışında da yapabilirler.

     Öğrenci yurtdışı kabul belgesini Staj komisyonuna verir. Bu talepler,  Staj Komisyonunca değerlendirilir ve yurtdışında staj yapılıp yapılmamasına karar verilir. Yurtdışında stajını tamamlayan öğrenciler staj ile ilgili belgeleri Staj komisyonuna verirler, komisyonun uygun gördüğü öğrenciler için Yönetim Kurulu Kararı alınır.  

Stajlara Devam Zorunluluğu, Hastalık Ve Kaza Durumu

Madde 11

     Staj programına devam zorunludur. İzinsiz, mazeretsiz üç gün üst üste veya staj dönemi boyunca staj süresinin %10’u oranında devamsızlık yapan stajyerin stajına son verilerek durum ilgili birimlere bildirilir. Bu durumda stajyerin herhangi bir talep hakkı doğmaz.

Madde 12

    Öğrenciler stajlarını yasal öğrenim süresinde yapmak zorundadırlar.  Stajında kabul edilebilir mazereti bulunan ve bunu belgeleyen öğrencilere kurum yetkilisi en fazla 3(üç) gün izin verebilir. Verilen izin staj süresi bittikten sonra telafi edilir. Haklı ve geçerli yasal mazeretler öğrencinin mazereti kadar gün staj süresine eklenir. Ancak bu süre toplam sürenin yarısını geçemez. Daha fazla devamsızlığı olan öğrencinin stajı başarısız sayılır. Staj sırasında hastalanan veya hastalığı sebebiyle 3 günden fazla devam edemeyen ya da kazaya uğrayan öğrencilerin stajı kesilerek durumu Yüksekokul Müdürlüğüne bildirilir. Müdürlük durumu ailesine ve Staj Komisyonuna bildirmekle yükümlüdür. Staj Komisyonu öğrencilerin stajını, staj dönemi içerisinde başka bir tarihe erteleyebilir.

Staj Yerlerinin Belirlenmesi Ve Kabulü

Madde 13

Yüksekokul öğrencileri kendi mesleki gelişimi açısından faydalı olabilecek en donanımlı kurum veya hastaneyi, staj yeri olarak tercih etmelidir. Öğrenciler “Form No: 1 Staj Yeri Başvuru Dilekçesi”ni, “Ek1-Stajyer Öğrenci Özgeçmiş Formu”nu ve “Ek2- Zorunlu Staj Formu”nu staj yapacakları kuruma teslim edeceklerdir. Staj yerinden kabul alındıktan “Ek2- Zorunlu Staj Formu” staj yapılacak kurumca onaylandıktan sonra staj komisyonun da onayının alınması gereklidir.

            Staj Komisyonu değerlendirmesini yaptıktan sonra staj yeri kabul edilen öğrencilerin listesi yönetim kurulu kararından sonra okul ilan panosunda ve / veya web sayfasında ilan edilir. Staj yeri kabul edilmeyen öğrenciler, ilan edilen tarihe kadar yeni bir staj yeri bulmak zorundadırlar.

         Staj yeri bulamayan öğrencilerin yerleri staj komisyonunca belirlenir.

Staj Yapacak Öğrencilerin Disiplin İşleri

Madde 14

  Stajyer öğrenciler staj yaptıkları kurumların çalışma iş koşulları ile disiplin ve iş emniyetine ilişkin kurallarına uymak; kullandığı her türlü mekan, alet, malzeme, makine, araç ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülükleri yerine getirilmemesinden doğacak her türlü sorumluluk öğrenciye aittir. Kurum disiplinine uymayan ve yükseköğretim öğrencisine yakışmayan davranışlarda bulunan öğrencinin durumu kurum tarafından bir raporla Yüksekokul Müdürlüğüne bildirilir. Bu durumda olan bir öğrenci hakkında, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca işlem yapılır. Ayrıca öğrencinin stajı geçersiz sayılır Stajyer öğrenciler için bağlı olduğu üniversitenin ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği staj sırasında da geçerlidir.

  Stajyerler kusurları nedeniyle verecekleri zararlardan dolayı o işyeri elemanlarının sorumluluklarına tabidir.

  Staj yerinde çalışan öğrenci çalışma yerinin koşullarına ve kurallarına uymak zorundadır. Staj formunda bu kurallara uygun davranmadığı tespit edilirse, öğrencinin stajı kabul edilmeyecektir. Öğrenci staj yapmak istediği Kurumun kurallarına uymayı taahhüt etmiş sayılacaktır.

Staj Raporunun Hazırlanması

Madde 15

          Öğrenci, tamamladığı staj çalışması için staj raporunu içeren bir dosya hazırlar. Staj raporu; staj rehberinde belirtilen esaslara göre ve staj süresince yapılan iş ve işlemleri kapsayacak biçimde yazılır.

Staj Dosyasının Teslim Zamanı Ve Biçimi

Madde 16

         Stajını bitiren öğrenci staj dosyasını staj bitimini müteakip 1 ay (30 gün)  içerisinde incelenmek ve değerlendirilmek üzere Staj Sekretaryasına bir dilekçe ekinde teslim eder. Süresi içinde staj dosyasını teslim etmeyen öğrenci staj yapmamış sayılır.

Stajın Değerlendirilmesi

Madde 17

   Stajların uygulanmasının takibi için belirlenecek bir kod ile otomasyonda tanımlanması zorunludur. Başarılı öğrenciler için (B), başarısız ve devamsız öğrenciler için (K) kodlaması yapılır.(B: başarılı,  K: kaldı)

     Staj değerlendirmesi ve staj başarı notu hesaplamaları staj komisyonu tarafından yapılır.

   Öğrencinin stajının kabul edilmesi için değerlendirmede 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir.

      Ayrıca, staj dosyalarının değerlendirmeye alınabilmesi için; staj yerinin kabul edilmiş olması, istenen belge ve raporların tam olması ve belirtilen sürelere uyulması gerekir.  Dosyalarını zamanında vermeyen öğrenciler stajlarında başarısız sayılırlar ve bu döneme ait stajlarını tekrar yapmak zorundadırlar. Stajın değerlendirilmesinde;

a) Kurum raporu %40

b) Staj Komisyonu değerlendirmesi %60 olarak dikkate alınır.

        Stajında başarısız olan öğrenciler stajlarını tekrarlarlar.

Stajlar akademik ortalamaya dahil edilmez.

TIBBI LABORATUAR PROGRAMI

Yazı Stajının Adı

Haftalık Staj Süresi

Toplam Staj Süresi

Kredisi

ECTS

LAB 130  Staj 

40 Saat  (5 İş Günü)

160 Saat  (20 İş Günü)

0

5

 

 

TIBBİ DOKÜMANTASYON PROGRAMI

Yazı Stajının Adı

Haftalık Staj Süresi

Toplam Staj Süresi

Kredisi

ECTS

DOK 140  Staj

40 Saat  (5 İş Günü)

120 Saat  (15 İş Günü)

0

4

 

 

YAŞLI BAKIMI PROGRAMI

Yazı Stajının Adı

Haftalık Staj Süresi

Toplam Staj Süresi

Kredisi

ECTS

YB 122  Staj

40 Saat  (5 İş Günü)

120 Saat  ( 15 İş Günü)

0

4

 

Staj Evrakının Saklanma Süresi

Madde:18 Öğrencilerin staja ilişkin evrakları (raporlar, değerlendirme formları, devam çizelgeleri vb) en son işlem gördükleri tarihten itibaren 2 yıl süre ile arşivde tutulur ve sürenin sonunda normal usullerle imha edilir.                            

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

SON HÜKÜMLER, YÜRÜRLÜLÜK VE YÜRÜTME

Son Hükümler

Madde 19:

     a-)Bu yönergede yer almayan hususlar hakkında “ Yüksek Öğretim Kanunu”, “Aksaray Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”, Senato kararları ve Rektörlükçe çıkarılan genelgeler geçerlidir.

Yürürlük

Madde 20:

 Bu yönerge 2015 -2016 eğitim öğretim yılı yaz dönemi stajlarından itibaren uygulanmak üzere  Aksaray  Üniversitesi  Senatosunun 22/04/2015 tarih ve 08-1 sayılı kararından sonra yürürlüğe girer.

   Bu Yönergenin yürürlüğe girmesinden itibaren Aksaray Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2012-2013 döneminden beri uygulanan staj yönergesi yürürlükten kalkar.

Yürütme

Madde 21:

Bu yönerge hükümleri Yüksekokul Müdürlüğü’nce yürütülür.